OBCHODNÍ PODMÍNKY

Petr Popelka

Staňkova 936/10, Praha – Háje, 149 00

IČ: 42506824, DIČ: CZ6208141104

zapsán v Registru živnostenského podnikání

u Úřadu městské části Praha 11 dne 28.12.2012, příslušného dle § 71 odst. 2 ŽZ

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.europefashion.cz

Formulář pro odstoupení od smlouvy

1. Úvodní ustanovení

1.1.   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Petr Popelka, se sídlem Staňkova 936/10, Praha – Háje, 149 00, IČ: 42506824, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 11 dne 28.12.2012 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník" vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.europefashion.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.   Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba,  která má v úmyslu  nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná  při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.   Ustanovení  odchylná od  obchodních podmínek  je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná  ujednání  v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.    Uzavření kupní smlouvy

3.1.   Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků a DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

         3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

         3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, viz informace o platbě a dopravě a

         3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující  vložil, a to i s  ohledem na možnost  kupujícího zjišťovat a  opravovat  chyby  vzniklé   při zadávání dat do objednávky. Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko "potvrďte objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedené v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Učiněním objednávky je kupující vázán k provedení platby a k vyzvednutí objednaného zboží. V případě nevyzvenutí objednávky na výdejním místě do 14 dnů bude tato objednávka zrušena.

3.6.   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká okamžikem odeslání objednávky, prodávající zašle  potvrzení (akceptaci) objednávky na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.   Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.9.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.   Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- převodem na účet prodávajícího, vedeného u společnosti Poštovní spořitelna (dále jen „účet prodávajícího“)

- na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

- v hotovosti při osobním odběru ve výdejním místě

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.  Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení č. 4.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná  do 10  dnů od  uzavření kupní  smlouvy, pokud  nedojde  k převodu platby během této lhůty, rezervace zboží bude zrušena.

4.5.   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Využíváme služeb společnosti Česká pošta, a.s.

zaslání Českou poštou - balík do ruky při platbě předem

                                                                na dobírku

Kč   109,-

Kč 149,-

Doprava zdarma u nákupu nad 1200,- Kč

Balné neúčtujeme.

4.6.   Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej kupujícímu spolu se zbožím, příp. v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.   Právo odstoupit od smlouvy

5.1.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

5.2.  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829  odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy on nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy  může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek, není to však jeho povinností. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující mimo jiné zasílat formou jednostranného právního jednání např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla podnikání prodávajího Petra Popelku, Staňkova 936/10, Praha 4 - Háje, 149 00 či na adresu elektronické pošty info@europefashion.cz.

5.3.  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.  Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese kupující, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené. Zákonem daná 14-tidenní lhůta je v případě nákupu prostřednictvím tzv. komunikace na dálku určena pouze k tomu, aby si zákazník zboží vyzkoušel a odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

5.4.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek prodávající vrátí platbu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený.) Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel  zboží předá nebo prokáže, že prodávajícímu zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.  Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

5.5.   Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. O tomto postupu bude kupující informován.

5.6.   Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí  prodávající  kupujícímu  kupní cenu bez  zbytečného odkladu, a  to  bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.   Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.   Přeprava a dodání zboží

6.1.   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání dle § 2118 nového občanského zákoníku. Nevyzvednutí zásilky není odstoupením od kupní smlouvy. Zároveň si dovolujeme u takového zákazníka při další objednávce požadovat platbu předem na účet.

6.3.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.   Při   převzetí  zboží od   přepravce  je kupující  povinen  zkontrolovat  neporušenost  obalů  zboží   a    v případě jakýchkoliv  závad  toto  neprodleně  oznámit   přepravci. V  případě  shledání  porušení  obalu  svědčícího   o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem  dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.5.   Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.    Práva z vadného plnění

7.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady (s výjimkou zboží, u kterého je to zřejmé již z povahy prodeje, např. zboží použité – second hand, zboží vrácené s drobnou vadou - customer return). Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, prodávaná věc má vlastnosti smlouvou ujednané, a chybí-li ujednání, má vlastnosti prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3.  Ustanovení uvedená v č. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5.   Záruční doba při prodeji  spotřebního zboží je 24 měsíců. U použitého spotřebního zboží prodávající tuto dobu zkracuje na polovinu zákonné doby  ode dne převzetí věci kupujícím.

7.6.  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Staňkova 936/10, Praha – Háje, 149 00. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.   Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.   Kupující nabývá k věci vlastnické právo zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.   Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Prodávající prezentuje zboží v maximální možné reálné podobě, ale dovolujeme si upozornit na případné zkreslení barev způsobené digitalizací obrazu.

8.3.   Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1e) občanského zákoníku.

8.5.   Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.6.  Veškeré zboží v outletu a většina zboží v second handu je opatřena již od výrobce textilní visačkou se symboly jak udržovat, prát či jinak ošetřovat zakoupené zboží (dle zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele).

8.7.  Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy europefashion@post.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího,

8.8.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykováná ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.9.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.    Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení - nahrazeno nařízením GDPR

9.1.   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.   Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.   Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.   Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.   V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

      9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

      9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.   Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

GDPR (General Data Protection Regulation), nařízení 2016/679 z Evropského parlamentu a Rady EU. Jedná se o legislativu o ochraně osobních údajů schválenou v dubnu 2016 s účinností 25. května 2018. V ČR nahradí zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Povinnosti prodejce ohledně nakládání s osobními údaji uživatelů - kupujících

Prodejce  na webových stránkách www.europefashion.cz  je ve vztahu k osobním údajům uživatelů-kupujících zpracovatelem dle čl. 28 GDPR.  Provozovatel e-shopu www.europefashion.cz, Petr Popelka, Staňkova 936/10, Praha 4, 149 00, IČ 42506824, DIČ CZ6208141104 je správcem těchto údajů.

 1. Prodejce se zavazuje zpracovávat získané osobní údaje za účelem uzavření kupní smlouvy mezi prodejcem a kupujícím. Prodejce není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec výše uvedeného účelu nebo je předávat třetím osobám.

 2. Prodejce zpracovává osobní údaje v tomto rozsahu:

  • Jméno a příjmení kupujícího

  • Dodací adresa

  • Telefonní číslo kupujícího, e-mail

Jde o údaje potřebné ke zpracování objednávky a odeslání prostřednictvím České pošty s.p.

 1. Prodejce se zavazuje zpracovávat a uchovávat osobní údaje kupujících jen po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodejcem a kupujícím.

 2. Prodejce se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.  Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby .  Oprávněné osoby prodejce, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení.

 3.  Po ukončení poskytování plnění, je prodejce povinen všechny osobní údaje vymazat, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zákona (např. daňový zákon)

 4.  Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR.

10.  Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.  Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12.  Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či  obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.  Přílohu č. 1 obchodních podmínek tvoří vzorový formulář Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

12.5.  Kontaktní údaje prodávajícího:

Petr Popelka, adresa pro doručování – Staňkova 936/10, Praha – Háje, 149 00

tel. 730544663

e-mail: info@europefashion.cz

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

(vyplňte formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

V Praze dne 23. května 2018

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit